Followers

Wednesday, June 8, 2011

Manual Permainan Hoki (Free Download)

Manual ini ditulis khusus untuk guru-guru yang kurang berpengalaman, guruguru pelatih dan individu yang mencari panduan komprehensif untuk permainan hoki
bagi membolehkan mereka menjadi guru atau jurulatih dalam mengelolakan
pengajaran dan pembelajaran khususnya Pendidikan Jasmani di sekolah.
Manual latihan ini, berbentuk teknikal dan ansur maju serta tumpuan   kepada
kaedah untuk merancang dan mengelolakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Jasmani atau kejurulatihan. Manual ini juga memberi pand uan kepada guru-guru yang
mengendalikan kelas ganti jika seseorang guru Pendidikan Jasmani menjalankan
tugasnya di luar.
Beberapa aspek permainan hoki telah dirangkumkan di dalam manual ini, iaitu
daripada sejarah hoki, tujuan, objektif, kemahiran hoki (  mengelecek,
hantaran/pukulan, menyerkap dan menolak ), memanaskan badan, gerak kendur,
aktiviti pemulihan, aktiviti pengayaan dan permainan kecil.

DOWNLOAD PDF PERCUMA

No comments:

Post a Comment